-bodyways.
, , , , .

»25

, , . (), .»

:

:

  -

-

1. 2. .»

  -

:

, , , , .»

:

, , Dipl C.M. , - , -, , .»

:

  50%

50%

50%

, . - . .»

0/0/0
  50%

50%

:

: 0/0/0

 -

-

. , . ".»

 -

  15

:

( ), .» " (PhD)

"  (PhD) -

: " (PhD)

. , , - .»

Avi Gazit

:

: -

  -  `

- `

`

- ` . ` , , .»

  -  `

`

:

? ?

Yaniv Shalom Ashkenazy
 -
-

 -
 -
IM -
   -
 -