-bodyways.
, , , , .

»24

, 14 4.5 .»

20/10/22 - 21/7/22

 ()

:

: 20/10/22 - 21/7/22

( ), .» " (PhD)

"  (PhD) -

: " (PhD)

, , , , .»

:

 ,

,

, , »

 ,

:

:

15 , " .... .... » Rami Kouhana

0/0/0

: Rami Kouhana

: 0/0/0

, , . (), .»

:

  -  `

- `

`

- ` . ` , , .»

  -  `

`

:

»

-

:

: -

  50%

50%

50%

, . - . .»

0/0/0
  50%

50%

:

: 0/0/0

? ?

Yaniv Shalom Ashkenazy
 ()
 -
"  (PhD) -

   -
 -
 -
 studico
IM -
 -