-bodyways.
, , , , .

»4

, » Meir Porat

Meir Porat

: Meir Porat

:

 - -

- -

 - NLP, ,

:

  ,

,

, »

, , , , -
  ,

:

: , , , , -

 `  "

` "

`

, . .» "

-
 `  "

`

: "

: -

»

? ?

 -
 `
Yaniv Shalom Ashkenazy
ofer negev-

 -
 studico
 -
   -
 -
IM -