-bodyways.
, , , , .

»4
  ,

,

, »

, , , , -
  ,

:

: , , , , -

 `  "

` "

`

, . .» "

-
 `  "

`

: "

: -

 - -

- -

 - NLP, ,

:

, » Meir Porat

Meir Porat

: Meir Porat

:

»

? ?

 -
Michal Lederman
 -
 -
 `
stepanie imagination

 -
 -
   -
IM -
 -